A. Verplichtingen van de verkoper

Dit zijn de Algemene Voorwaarden tussen TomsCatch Charters & Guides S.L., hierna te noemen TomsCatch, en de Verkopers. Verkopers zijn vischarter operators en visgidsen die hun diensten willen aanbieden op het TomsCatch Platform.

Registratie

Alvorens gebruik te maken van de Diensten van TomsCatch, is een Verkoper verplicht zich te registreren op de Website van TomsCatch en alle handelingen te verrichten die nodig zijn om te voldoen aan de registratie-eisen van de Website van TomsCatch en alle Voorwaarden.

Verantwoordelijkheid voor toepasselijke wetten, regels en voorschriften

Verkopers stemmen ermee in dat zij verantwoordelijk zijn voor, en ermee instemmen zich te houden aan, alle wetten, regels en reglementeringen die van toepassing zijn op hun gebruik van de Website, hun gebruik van een tool, dienst of product aangeboden op de Website, en elke transactie die zij aangaan in verband met hun gebruik van de Website.
Het is de verantwoordelijkheid van de Verkoper om te voldoen aan alle lokale regelgeving en licentie-eisen om op te treden als een chartermaatschappij die betalende passagiers laat vissen.

Profiel en Listing(s)

Verkopers mogen visreizen aanmaken. Om er een aan te maken, zullen Verkopers een aantal vragen gesteld worden. Verkopers erkennen en gaan ermee akkoord dat alleen zij verantwoordelijk zijn voor alle inhoud die zij plaatsen met betrekking tot een visreis. Dienovereenkomstig verklaren en garanderen Verkopers dat elke visreis die zij posten en de boeking van, of de ervaring van een Klant met een visreis die zij creëren, geen inbreuk zal maken op overeenkomsten die zij hebben gesloten met derde partijen, en dat:

 1. In overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten (zoals maritieme wetten en wetten met betrekking tot boten, waterlichamen, enz.), belastingvereisten, wetten inzake intellectuele eigendom en regels en voorschriften die van toepassing kunnen zijn op een visreis die zij plaatsen (inclusief het hebben van alle vereiste vergunningen, licenties en registraties).
 2. Niet in strijd zijn met de rechten van derden.
 3. MERK OP DAT TOMSCATCH GEEN VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR DE NALEVING DOOR EEN VERKOPER VAN OVEREENKOMSTEN MET OF VERPLICHTINGEN AAN DERDEN, TOEPASSELIJKE WETTEN, REGELS EN VOORSCHRIFTEN.

TomsCatch behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot een TomsCatch reis, account of vermelding te verwijderen of onmogelijk te maken om welke reden dan ook, met inbegrip van degenen die TomsCatch, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook verwerpelijk acht, die in strijd zijn met deze Overeenkomst of het beleid van TomsCatch, of die anderszins schadelijk zijn voor de website, TomsCatch, of haar Klanten. Door afbeeldingen en teksten op het TomsCatch-platform te uploaden, verleent de leverancier TomsCatch het niet-exclusieve recht om deze materialen te gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder e-mails, nieuwsbrieven, sociale media, zoekmachinemarketing, zoekmachineoptimalisatie en andere online marketinginitiatieven. Deze toestemming beperkt zich uitsluitend tot promotionele activiteiten met betrekking tot de producten of diensten van de leverancier op het TomsCatch-platform.

Verzekering

Verkopers bevestigen hierbij dat zij begrijpen en ermee akkoord gaan dat TomsCatch niet optreedt als verzekeraar of als hun contracterende agent. Indien een Klant verzoekt om het boeken van een visreis, is elke overeenkomst die Verkopers met een dergelijke Klant aangaan tussen hen en de Klant, en TomsCatch is daarbij geen partij.

TomsCatch raadt Verkopers ten zeerste aan een verzekering af te sluiten voor hun visreis. Verkopers worden aangemoedigd om elke verzekeringspolis die zij eventueel hebben voor hun visreis zorgvuldig te bekijken en ervoor te zorgen dat zij bekend zijn met en inzicht hebben in eventuele uitsluitingen en aftrekposten die van toepassing kunnen zijn op een dergelijke verzekeringspolis, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de vraag of hun verzekeringspolis al dan niet de handelingen of nalatigheden van klanten tijdens de reis dekt.

TomsCatch neemt beslissingen op basis van informatie uit de vermelding, het bijgevoegde document en de geregistreerde gegevens, zonder de juistheid van de informatie uit de vermelding, de geloofwaardigheid van de bijgevoegde documenten en de regelmatigheid en wettigheid van de procedure waarin de documenten zijn ingebracht, te onderzoeken, en is daarom niet aansprakelijk voor fouten en schade die optreden of kunnen optreden als de verstrekte informatie of documenten onjuist blijken te zijn.

Voor meer informatie over het plaatsen van enige inhoud op het TomsCatch-platform, gelieve de TomsCatch Content Terms aandachtig te lezen.

Verificatie van documenten

Verkopers zullen worden gevraagd om bepaalde documenten ter verificatie in te dienen.
De informatie in deze documenten wordt gebruikt om te controleren of Verkopers de nodige vergunningen hebben om een charteroperatie uit te voeren. Houd er rekening mee dat TomsCatch momenteel niet de capaciteit of middelen heeft om zich te richten op lokale/stad/marine voorschriften.
Als de informatie in de documenten onvoldoende is om het profiel van een verkoper volledig te controleren en de ontbrekende informatie openbaar beschikbaar is, kan TomsCatch de beschikbare informatie gebruiken om nieuwe informatie te vinden. Als bijvoorbeeld de USCG Merchant Mariner Credentials van een kapitein verlopen zijn, zullen we het referentie-/documentnummer op de eerste pagina gebruiken om de online USCG-database te controleren om er zeker van te zijn dat het document vernieuwd is.

Wij verkopen uw informatie NIET aan derden.

B. Accepteren van een boeking

Wanneer een Klant een boeking maakt, ontvangt de Aanbieder een e-mail met de boekingsgegevens (naam Klant, aantal personen, datum visdag...). De Aanbieder kan de boeking aanvaarden of weigeren. Wanneer een boeking is aanvaard, int TomsCatch het voorschot voor de visreis bij de Klant. De Verkoper ontvangt het saldo op de dag van de visreis (of eerder als de Verkoper dit met de Klant overeenkomt).

TOMSCATCH IS NIET VERANTWOORDELIJK ALS DE VERKOPER HET SALDO NIET VOOR, TIJDENS OF NA DE VISREIS INT. TOMSCATCH RAADT VERKOPERS AAN OM HET SALDO TE INNEN VOOR AANVANG VAN DE VISREIS.

C. Annuleren of wijzigen van uw boeking

Annuleren

Houd er rekening mee dat als een verkoper de reis annuleert, de klant een volledige terugbetaling van hun aanbetaling zal ontvangen en dat de verkoper een boete zal moeten betalen voor hun advertentie.

Boetes

Als een Verkoper een bevestigde boeking annuleert, gaan zij ermee akkoord dat TomsCatch sancties of gevolgen kan toepassen op hen of hun aanwezigheid op de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 1. Het onbeschikbaar of geblokkeerd houden van de kalender voor de advertentie van de Verkoper voor de data van de geannuleerde boeking.
 2. Naar eigen goeddunken van TomsCatch, het verwijderen van hun Verkopersvermelding van de Website, het opschorten van hun Verkoperstoegang tot de Website, of het anderszins beperken van hun gebruik van de Website als Verkoper.
 3. De rangschikking van de Verkoper kan worden geschaad door het succespercentage van de boeking.

Indien Verkopers annuleren omwille van omstandigheden buiten hun controle, zoals slecht weer, mechanische problemen, of een verzachtende omstandigheid, kunnen zij in aanmerking komen voor een boete-vrije annulering. Deze omstandigheden worden geval per geval beoordeeld en zullen worden verwerkt door de TomsCatch beheerders. TomsCatch kan een Vendor om bewijsstukken vragen om zijn claim voor een boetevrije annulering te onderbouwen. Houd er rekening mee dat alle annuleringsverzoeken binnen 15 dagen na de reisdatum moeten worden verzonden. We kunnen geen annuleringsverzoeken verwerken die meer dan 15 dagen voor de reisdatum zijn verzonden.

Als een klant een boeking annuleert

Als een klant een boeking annuleert maar niet in strijd handelt met de annuleringsvoorwaarden van de Verkoper, zal het volledige bedrag van de aanbetaling worden terugbetaald.
Als een klant een boeking annuleert en de annuleringsvoorwaarden van een verkoper overtreedt, ontvangt de verkoper het aanbetalingsbedrag, tenzij de reden van de klant voor de annulering onder het beleid voor verzachtende omstandigheden valt. In dat geval zullen de beheerders van TomsCatch de reden van de annulering bekijken en, als zij van mening zijn dat de reden gegrond is, zal de klant het volledige bedrag terugbetaald krijgen.

Een boeking wijzigen

Verkopers kunnen op de TomsCatch website een verzoek indienen om de starttijd en -datum van hun aankomende reizen en/of het aantal personen in de groep te wijzigen. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld en heeft de optie om de suggestie van de Verkoper binnen 48 uur te accepteren of niet.

Wanneer Verkopers een wijzigingsverzoek doen, worden de oorspronkelijke datum en de nieuwe reisdetails geregistreerd in de kalender van de Verkoper. Ze blijven geregistreerd tot de Verkoper een antwoord ontvangt van zijn Klant.
Verkopers kunnen de aanvraag zelf wijzigen tot de Klant antwoordt.

Schadeloosstelling

Verkopers (de 'Schadeloosstellende Partij') zal TomsCatch (de 'Gevrijwaarde Partij') verdedigen en vrijwaren tegen alle claims, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die de Gevrijwaarde Partij kan oplopen als gevolg van claims in welke vorm dan ook door derden die voortvloeien uit:

 1. Het opzettelijk onrechtmatig of nalatig handelen of nalaten van de schadeloosstellende Partij (met inbegrip van, zonder beperking, het niet naleven van toepasselijke wettelijke en/of regelgevende vereisten).
 2. De schending door de schadeloosstellende Partij van enige vertegenwoordiging, garantie of convenant zoals hierin uiteengezet.
 3. De inbreuk op de intellectuele eigendom van een derde partij door handelsmerken of andere intellectuele eigendom die door de schadeloosstellende Partij aan de schadeloosgestelde Partij zijn verstrekt.
 4. Het nalaten door de schadeloosstellende partij om alle belastingen, vergoedingen en heffingen te innen die van toepassing kunnen zijn op de bootverhuurdiensten die door de schadeloosstellende partij te koop worden aangeboden.
 5. Het nalaten door de schadeloosstellende partij om accurate informatie te verstrekken met betrekking tot hun advertentie die resulteert in legitieme claims van valse reclame.