1. Reikwijdte van onze diensten

Via deze website, bieden wij (tomscatch.com, website eigendom van tomsCatch Charters & Guides SL) vistrips aan via ons online platform. Charters en visgidsen kunnen hun services op onze site aanbieden en bezoekers kunnen hun vistrips boeken. Door het maken van een reservering via tomscatch.com (on-line of off-line), gaat de gebruiker een rechtstreekse contractuele verhouding (juridisch bindend) met de eigenaar van de boot of met de gids aan. tomsCatch Charters & Guides SL handelt uitsluitend als tussenpersoon tussen de charter/gids en de klant. De weergegeven informatie is gebaseerd op informatie die de charters aan ons verstrekt. De charters/gidsen hebben toegang tot een back-end administratie waar ze hun prijzen, beschikbaarheden en andere informatie op onze website kunnen veranderen, bijwerken of toevoegen. Hoewel we proberen de informatie zo nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen we niet controleren of garanderen dat alle informatie juist is. Noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten (waaronder octrooien en typografische fouten), onderbreking (vanwege tijdelijke server storingen of gedeeltelijke reparaties, upgrades en het onderhoud van onze website of op andere wijze), onjuiste, misleidende, onjuiste of onvoldoende informatie. Onze diensten zijn alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De gebruiker mag de vistrips niet doorverkopen.

2. Prijzen en beste prijs garantie

De prijzen op onze website zijn uiterst competitief en zijn direct door de gids of booteigenaar gepubliceerd. We rekenen geen extra administratie kosten aan. Bij de prijzen geven we zeer nauwkeurig aan wat in de prijs inbegrepen is en wat niet.

3. Privacy

Tomscatch.com volgt ethische normen en respecteert uw privacy. Met uitzondering van de gegevens die wettelijk verplicht zijn in enig rechtsgebied en uw naam en e-mailadres die nodig zijn om de boeking te voltooien, zullen wij uw persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

A. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING? Tomscatch Charters & Guides S.L., met C.I.F. B55602809 en adres op c. Rep. Argentina 34, 34892 Miami Playa (Spanje), telefoon +34 651 377 316 en e-mail info@tomscatch.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. IDENTITEIT: Tomscatch Charters & Guides S.L. POSTADRES: c. Rep. Argentina 34, 34892 Miami Playa (Spanje) TELEFOON: +34 651 377 316 CONTACT: info@tomscatch.com DELEGATE CONTACT GEGEVENSBESCHERMING: info@tomscatch.com

B. WAT IS HET DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING? Tomscatch Charters & Guides S.L. verwerkt de door u verstrekte informatie om vragen die via de website gesteld worden te behandelen, het administratief, fiscaal en boekhoudkundig beheer van het bedrijf uit te voeren, bestellingen en aankopen die via de online shop gedaan worden te beheren en te verwerken, alsook om u commerciële informatie te sturen. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de relatie met de onderneming blijft bestaan, totdat de betrokkene verzoekt om verwijdering ervan, of gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

C. ZAL IK COMMERCIËLE INFORMATIE ONTVANGEN? In de sectie nieuwsbrief bij het registreren, verkrijgt Tomscatch Charters & Guides S.L. de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaars van de gegevens om commerciële mededelingen van producten in verband met het bedrijf te sturen, per e-mail of op een andere manier.

D. WAT IS DE RECHTSGRONDSLAG VOOR HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS? De rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zijn de volgende: - De ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. - de nakoming van een wettelijke verplichting en/of de doorgifte van gegevens aan overheidsorganen en -instanties, voor zover dit vereist is uit hoofde van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.

E. AAN WELKE ONTVANGERS ZULLEN DE GEGEVENS WORDEN MEEGEDEELD? Gegevens worden doorgegeven aan derden indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, bijvoorbeeld aan banken en spaarbanken, alsmede aan de belastingautoriteiten. Naam, voornaam en telefoonnummer worden meegedeeld aan de bedrijven die de activiteit uitvoeren, teneinde de communicatie tussen de cliënt en de aanbieder van de activiteit te vergemakkelijken.

F. WAT IS DE RECHTMATIGHEID VAN HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS? De betrokkenen kunnen, als eigenaars van hun gegevens, hun recht van toegang, rectificatie, annulering en verwijdering van hun gegevens uitoefenen. S.L., het recht van toegang, rectificatie, afschaffing, verzet en beperking van de verwerking van deze gegevens. - Recht van toegang: de betrokkene heeft het recht te worden ingelicht over de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt en de mogelijke mededelingen van gegevens en de ontvangers ervan, over de periode gedurende welke de gegevens worden bewaard, over het recht te verzoeken om rectificatie of verwijdering van de gegevens, over de beperking van de verwerking en om verzet tegen de verwerking, over het recht een klacht in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, over de passende garanties voor de uitvoering van de internationale doorgiften. - Recht op rectificatie: De betrokkene heeft het recht onjuiste gegevens te corrigeren en onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring. - Recht op wissing: de betrokkene kan verzoeken om wissing van zijn persoonsgegevens indien een van de in de regelgeving genoemde gevallen zich voordoet. - Recht op beperking van de verwerking: De betrokkene heeft het recht Tomscatch Charters & Guides S.L. te verzoeken de verwerking van zijn/haar gegevens op te schorten indien de juistheid van de gegevens wordt betwist of indien hij/zij gebruik heeft gemaakt van het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, terwijl wordt nagegaan of de gerechtvaardigde redenen van Tomscatch Charters & Guides S.L. zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

U hebt ook het recht het bedrijf te vragen persoonsgegevens te bewaren wanneer de verwerking rechtmatig is, maar de betrokkene bezwaar maakt tegen het wissen van zijn of haar gegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan, of wanneer het bedrijf dergelijke gegevens niet langer nodig heeft, maar de betrokkene deze nodig heeft voor het formuleren, uitoefenen of verdedigen van vorderingen. - Recht van verzet: De betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking wanneer, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, de verwerking van dergelijke gegevens moet worden stopgezet, tenzij wordt aangetoond dat er een gerechtvaardigd belang is, of dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening of de verdediging van een vordering.

G. HOE HEEFT DE GEGEVENSVERZAMELING PLAATSGEVONDEN? De door de onderneming verwerkte persoonsgegevens zijn rechtstreeks verkregen van de eigenaar van de gegevens of diens wettelijke vertegenwoordiger. - Identificerende gegevens: Naam en achternaam (-namen) - Post- of e-mailadressen en telefoonnummers. - Gegevens met betrekking tot de transactieactiviteit van de gebruiker met de websites die eigendom zijn van Tomscatch Charters & Guides S.L. - Commerciële informatiegegevens. - Economische en/of bankgegevens.

4. Annulering

Wanneer een boeking wordt geannuleerd, verdient TomsCatch geen geld. Afhankelijk van wie de vistrip annuleert en wanneer de annulering wordt gemaakt, wordt de aanbetaling die tijdens de boeking is betaald overgemaakt naar de klant of naar de kapitein. Kapiteins bepalen hun eigen annuleringsbeleid. Zij kunnen bepalen of de aanbetaling niet terug betaald wordt, of 100% terug betaald wordt indien een minimaal aantal dagen van te voren gewaarschuwd wordt.

De klant annuleert

Als de klant een reis annuleert met een niet-restitueerbare aanbetaling annuleringsbeleid, zal hij of zij de aanbetaling verliezen.

Indien de klant een vistrip annuleert waarbij gratis geannuleerd worden kan (dit wil zeggen dat men gratis kan annuleren indien men minstens x dagen voor de vistrip plaatsvindt annuleert), krijgt de klant het volledige bedrag terugbetaald. Als de klant na deze datum annuleert, verbeurt hij of zij de aanbetaling. Voorbeeld: als de kapitein een Gratis Annulering heeft ingesteld met een opzegtermijn van 7 dagen, dan krijgt de klant het volledige bedrag terug als hij of zij annuleert met 7 dagen of meer voor de vistrip. Als de klant minder dan 7 dagen van te voren annuleert, verliest hij of zij de aanbetaling.

Wanneer een klant de aanbetaling verbeurt, zal het geld naar de kapitein of visgids worden overgemaakt.

De annuleringsvoorwaarden voor elke charter zijn op de vis charter pagina in de sectie “Boeking politiek”. Deze informatie is ook zichtbaar tijdens het betalingsproces op de check-out pagina.

De kapitein annuleert

De klant zal altijd een terugbetaling krijgen als de kapitein verantwoordelijk is voor het annuleren van een trip. Dit kan te wijten zijn aan een probleem met de planning van de kapitein, mechanische problemen of slechte weersomstandigheden.

We vragen kapiteins om ons te informeren wanneer ze mechanische problemen hebben, zodat we de klanten de juiste verwachtingen kunnen stellen.

Slecht weer en mechanische problemen

In het geval dat de haven gesloten is als gevolg van slecht weer, zal de trip opnieuw worden ingepland. Als dit niet mogelijk is, krijgt de klant zijn geld terug. Aangezien veiligheid de hoogste prioriteit heeft voor TomsCatch, zal de kapitein niet verantwoordelijk worden gesteld voor het annuleren van reizen als het onveilig is om een reis te organiseren als gevolg van een defect aan de boot of slecht weer. Kapiteins houden ons op de hoogte van weersomstandigheden en mechanische problemen, en we moedigen hen aan om hierover ook de klant te informeren. Toch raden wij aan om 24u - 48u voor de trip contact op te nemen met de kapitein om de trip te bevestigen. Als een reis wordt geannuleerd, kan TomsCatch niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die de klant heeft gemaakt om de vistrip te maken, inclusief hotelkosten, transportkosten, brandstof, tolkosten, enz.

De vistrips kunnen worden gewijzigd als de kapitein de wijziging aanvaardt en als hij beschikbaarheid heeft. Servicekosten kunnen van toepassing zijn wanneer een wijziging in een boeking wordt aangebracht.

5. Omboeken en veranderingen

De vistrips kunnen worden gewijzigd als de kapitein de wijziging aanvaardt en als hij beschikbaarheid heeft. Servicekosten kunnen van toepassing zijn wanneer een wijziging in een boeking wordt aangebracht.

6. Verantwoordelijkheden en Gedrag

De vissers en de gasten zijn verantwoordelijk voor hun daden en aansprakelijkheidsverzekering is aangeraden. Voor uw veiligheid, tolereert Tomscatch Charters & Guides S.L. geen alcohol en drug misbruik. De veiligheid van de klant primeert. De skippers en visgidsen kunnen volledig autonoom beslissen om een vistrip vervroegd te beëindigen and hij/zij oordeelt dat de veiligheid van de klant in gevaar is. Overdreven en onverantwoordelijk alcohol gebruik, illegaal drug gebruik, gewelddadig gedrag of gelijk welk illegaal gedrag kan tot een vroegtijdig stopzetten van de activiteit leiden. In het geval de trip vroegtijdig beëindigd wordt voor één van deze redenen, heeft de klant geen recht op terugbetaling van de vistrip.

Belangrijk: Elke persoon die aan boord van een charter is, moet zich met een paspoort of identiteitskaart kunnen identificeren.

7. Disclaimer

Met inachtneming van de algemene voorwaarden, zijn wij slechts aansprakelijk voor directe schade, betaling of contract als gevolg van defecten te wijten aan onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een totaal bedrag van de totale kosten van uw boeking zoals aangegeven in bevestigings e-mail (hetzij door een geval of een reeks van gevallen). Echter, noch wij, noch aan ons gelieerde bedrijven zijn verantwoordelijk voor: (i) het verlies of enige bestraffende, bijzondere, indirecte of gevolgschade van de productie, winst, omzet, contracten en klanten verlies of beschadiging van de reputatie vorderingen en verliezen, (ii) fouten met betrekking tot informatie (beschrijving, inclusief de tarieven, beschikbaarheid en classificaties) van het charter beschikbaar op onze website, (iii) diensten of producten aangeboden door het handvest, (iv) verlies, schade of kosten (directe, indirecte, gevolgschade of bestraffende schade ) om te lijden, of betalen contract, voortvloeiend of verband houdend met het gebruik, onbeschikbaarheid of vertraging van onze webpagina, of (v) voor schade, verlies of kosten (personeelskosten: letsel, overlijden, schade aan eigendom, directe of indirecte, speciale, gevolgschade of bestraffende), leed, of contract betaling, hetzij door middel van handelingen (wetten), fouten, overtredingen, nalatigheid (bruto), opzettelijk wangedrag, weglatingen, defaults, objectieve verantwoordelijkheid buiten het contract (in zijn geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de charter (haar werknemers, bestuurders, medewerkers, agenten, vertegenwoordigers of filialen), inclusief eventuele annulering (gedeeltelijke), overboeking, staking, daad van de natuur of anderen buiten onze controle.

8. Diversen

De software gebruikt op de pagina van tomscatch.com (en van partners) is eigendom van Tomscatch Charteres & Guides S.L. Geschillen. Op alle geschillen tussen TomsCatch Charters & Guides S.L. en de gebruiker van tomscatch.com is het Spaanse recht van toepassing. De rechtbank van Tarragona is uitsluitend bevoegd.

TomsCatch Charters & Guides S.L.